Danish WW2 Pilots

Catalina Mk IV, JV933 (3-C. C, KK)

Aircraft

Catalina Mk IV

Serial

JV933

Code

3-C. C, KK

Last edited: